Zebra

Ref: Zebra

Date: 16/06/2012

Location: Etosha, Namibia

Photographer: Marcel Braam

Zebra

Ref: Zebra

Date: 16/06/2012

Location: Etosha, Namibia

Photographer: Marcel Braam